Regulamin Sklepu internetowego Lifespan molecules

Pobierz PDF:

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.lifespan.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem lifespan.pl (zwany dalej: Sklep internetowy) Sklep internetowy Lifespan molecules jest prowadzony przez Lifespan Molecules spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod nr 0000858226, NIP: 8961597109, REGON: 386945247, (zwaną dalej „Lifespan Molecules Sp. z o. o.”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: adres pocztowy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; numer telefonu: tel.: +48 787 656 850; adres poczty elektronicznej: lifespanmolecules@lifespan.pl

1.4. Reguamin sklepu internetowego Lifespan molecules, umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.lifespan.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sprzedawca – Sklep internetowy Lifespan molecules jest prowadzony przez Lifespan Molecules spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000858226, NIP: 8961597109, REGON: 386945247.

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lifespan.pl, przez Lifespan Molecules spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje  lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem  drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Lifespan molecules, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Lifespan molecules kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Lifespan molecules konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Lifespan molecules konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak również na urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Lifespan molecules posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Składać zamówienia w sklepie internetowym Lifespan molecules można poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych  osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia, o  którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Lifespan molecules jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5. Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Lifespan molecules płatności może zostać zrealizowana w jeden z następujących sposobów: przelew na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych: płatność szybkim przelewem, płatność kartą, płatność BLIKIEM.

5.2. Po złożeniu zamówienia i wybraniu sposobu zrealizowania płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać wymaganą kwotę.

5.3. Od razu po zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Lifespan molecules zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.4. Sklep internetowy Lifespan molecules umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: PayNow, Google Pay, Apple Pay.

5.5. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Dostawa towarów

6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Polski, UE i krajów trzecich zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zgodnie z art. 23 ust. 2 o podatku od towarów i usług.

6.2. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego Lifespan molecules i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: DHL Parcel, UPS, GLS, Kurier InPost, Kurier DPD, Paczka w RUCHu, Poczta Polska, GEIS, InPost Paczkomaty

6.5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

7. Odstąpienie od umowy zakupu towarów

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym (8.1 § 8), Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może wysłać pocztą na adres: Lifespan Molecules Sp. z o. o., 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; albo drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres e-mail Sprzedawcy: lifespanmolecules@lifespan.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §8 pkt. 8.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana osobiście przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli zwrócony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie po otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy i po zwróceniu towaru, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zwrócenia towaru.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 8 pkt 8.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu należności, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

8. Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Lifespan Molecules Sp. z o. o., 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lifespanmolecules@lifespan.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1.  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3.  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

9. Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy Kupujący/Klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana w języku polskim lub angielskim z zachowaniem zasad poprawniej pisowni.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi  umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Lifespan molecules.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

10. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Lifespan molecules, dostępnej na stronie www.lifespan.pl.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w  odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich zamieszczenia i opublikowania.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Lifespan molecules zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.lifespan.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2023.

12. Załącznik nr 1 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: Lifespan Molecules Sp. z o. o., 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data ……………………………………………………………………………    

(*) niepotrzebne skreślić